1. Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 04.03.2019r. do 15.03.2019r.

 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 wraz z załącznikiem do wniosku – informacja o spełnianiu kryteriów a także oświadczenia, można pobrać:

 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem i oświadczeniami należy oddać w placówce pierwszego wyboru do dnia 15.03.2019r.

 4. Informacje dotyczące sposobu wypełnienia wniosku oraz załącznika:

  Pobrany wniosek i załącznik wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka;

  • Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu tzn. przedszkolu pierwszego wyboru. Na karcie rodzice mogą wskazać przedszkola drugiego, trzeciego, czwartego i piątego wyboru (2,3,4,5 preferencja);
  • Do wniosku rodzice dołączają załącznik + oświadczenia;
  • Dane zawarte we wniosku i ich prawdziwość oboje rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem;

 5. 04 kwietnia  2019 –  o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomosci przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola

 LISTA  DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA  Z  PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA !!!

 6. Od 04 kwietnia do 09 kwietnia 2019 r.  – pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją  w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego

  • 11 kwietnia 2019 r. – o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych
  • (w ciągu 7dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice mają możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola-druk dostępny w przedszkolu)
  • od 14 maja do do dnia 03.06.2019 r. sporządzenie skierowań dla dzieci nieprzyjętych w rekrutacji. W skierowaniu wskazuje się rodzicom miejsce do edukacji przedszkolnej w innym publicznym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub przedszkolu publicznym prowadzony przez inny, niż Miasto Poznań organ prowadzący.