DYŻUR WAKACYJNY

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2018/2019.

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym  czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Zasady ogólne.

Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego NABÓR.          

We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzony jest do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień.

Rodzic ma prawo zapisać dziecko na dyżur zarówno w lipcu, jak i sierpniu.

II. Wypełnianie wniosku:

     1. Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

2.  Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w swoim macierzystym przedszkolu.  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w swoim macierzystym przedszkolu.
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego placówka macierzysta.  

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczb miejsc na dyżur wakacyjny stosuje się następujące kryteria i punkty:

 • w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego (100 punktów),
 • oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą ( kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (25 punktów),
 • dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 punktów)

wybór I preferencji (15 punktów),

wybór II preferencji (10 punktów),

wybór III preferencji (5 punktów),

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie NABÓR oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest terminowe podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia na dyżur w placówce,  do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca
w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie NABÓR  i stronie www.poznan.pl/oswiata.

UWAGA! Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej będzie uruchomiony jeśli wolę przyjęcia na dyżur potwierdzi minimum 15 rodziców.

Przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych  lub specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych. 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które  w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do oddziału integracyjnego lub specjalnego składają wniosek o przyjęcie na dyżur bezpośrednio w przedszkolu. Na wniosku rodzic może wskazać 3 przedszkola, w których funkcjonują w bieżącym roku szkolnym oddziały integracyjne lub specjalne. 

Dokumenty

Do wniosków rodzice dołączają oświadczenia:

 • o zatrudnieniu,
 • o wielodzietności rodziny,
 • w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopię orzeczenia.

 TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. od 28 maja do 31 maja
2 Informacja o liście dzieci  zakwalifikowanych
na dyżur wakacyjny
6 czerwca godz. 12.00
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia do 11 czerwca  
4 Informacja o liście dzieci  przyjętych 
na dyżur wakacyjny
13 czerwca godz. 12.00
5 Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny 17 czerwca godz. 12.00
 DYŻUR WAKACYJNY