Przedszkole nr 96  „Jarzębinka”

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

 1. Opłata za czas odpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu

Zgodnie z Uchwałą NR XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Miasto Poznań zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00. Poza tym czasem korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu. (Oznacza to, że rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie).

W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu  obowiązuje elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „iPrzedszkole”.
Rodzic/opiekun zobowiązuje się do rejestrowania za pomocą karty zbliżeniowej czas pobytu dziecka w przedszkolu niezwłocznie przy wejściu i wyjściu z budynku przedszkola, wkładając w oznaczonym miejscu kartę zbliżeniową do czytnika. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, niezależnie od tego w jakich godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola, automatycznie naliczana jest również opłata za wyżywienie.

Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za cały dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie (z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej, uregulowaną w Statucie przedszkola).

Zgodnie z przepisem art.52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. zamienił się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.

Obniżenie wysokości opłat za pobyt:

 • za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;
 • o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Nie pobiera się opłaty za pobyt:

 • w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;
 • za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
 • za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;
 • w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;
 • w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

Rodzic/opiekun prawny ubiegający się o skorzystanie z powyższych ulg i zwolnień zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnego oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. OŚWIADCZENIA OBOWIĄZUJĄ NA DANY ROK SZKOLNY.

 

 1. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu
 • Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 10 zł
 • Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do jego przygotowania.

ZASADY UISZCZANIA OPŁAT

 • Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłaty za czas odpłatnego pobytu i żywienie za zakończony miesiąc z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca, na indywidualne konta (osobno za pobyt i osobno za żywienie).
 • Na podane przez rodziców adresy e-mail, na początku miesiąca wpływa informacja
  o wysokości opłat.
 • W tytule przelewu należy wpisać TYLKO  imię i nazwisko dziecka
 • Nazwa odbiorcy (Przedszkole nr 96 w Poznaniu) i tytuł przelewu ( imię i nazwisko dziecka) nie mogą zawierać znaków specjalnych – )„ ” ;< ( itp.
 • Nieobecność dziecka w przedszkolu (np. z powodu choroby lub wyjazdu) nie zwalnia z terminowego regulowania opłat.
 • Należy dokonywać ściśle określonych wpłat, które widnieją w aplikacji i-przedszkole, bez zaokrąglania czy samodzielnego dokonywania obliczeń.

 

 Dziękujemy za terminowe i prawidłowe dokonywanie wpłat

 

Skip to content