Opłata za  żywienie składa się z dwóch części :


1. OPŁATA ZA ŻYWIENIE

 

Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie i obiad.

Stawka żywieniowa wynosi 7 złotych dziennie x ilość dni w miesiącu 

Przykładowe wyliczenie opłaty dla 20 dni pobytu dziecka w przedszkolu 

Koszt I śniadania  (2,00 zł x 20 dni)                  40,00 zł
Koszt II śniadania (1,50 zł x 20 dni)                  30,00 zł
Koszt obiadu         (3,50 zł x 20 dni)                  70,00 zł

———————————————————————————

7,00 zł x 20 dni (średnio w miesiącu)              140,00 zł
 
 
Zwroty za nieobecność dziecka są dokonywane za każdy dzień, w następnym miesiącu rozliczeniowym.


2. OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Zmiany dotyczące opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obowiązujące od 1.09.2013 r. według nowych przepisów: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Uchwała nr XXXIX/679/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. Przepisy ww. Uchwał obowiązują od dnia 01.07.2017.

 • W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie – od 8.00 do 13.00. Poza tym czasem świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.
 • Wysokość opłaty, poza godzinami bezpłatnymi, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.
  Rada Miasta ustaliła zasady całkowitego oraz częściowego zwolnienia z opłat.
 • Zwolnienia z opłat za przedszkole są możliwe jedynie na wniosek rodzica, który jest zobowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Obniżenie wysokości opłaty za przedszkole o 50 %:

 • Za drugie dziecko, gdy z usług przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego stosujących zasady uchwały przedszkolnej, korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.
 • Gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny.

Nie pobiera się opłaty za przedszkole:

 • Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej.
 • Za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny.
 • Za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej, niż do 26 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola.
 • Dziecko 6-letnie realizujące roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.
 • Gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

3. PŁATNOŚCI

Płatności uiszcza się z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca.

Płatności należny regulować za pośrednictwem kont bankowych :

 • Dla opłat za żywienie :       29 1020 4027 0000 1502 1263 9151
 • Dla opłat za czas pobytu:   78 1020 4027 0000 1102 1263 9144