UWAGA RODZICE

W związku z rekomendacją Organu Prowadzącego  Dyrektor Przedszkola nr 96
w Poznaniu zawiesza zajęcia w przedszkolu (zamyka przedszkole) na okres
od 11 marca 2020 roku do 24 marca 2020 roku (dwa tygodnie).
Rodzice w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola mają prawo do zasiłku opiekuńczego Ustawa z dnia 02 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu  COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Agnieszka Janicka